Política de privacitat

Mitjançant aquest avís,  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, amb domicili al carrer Goytisolo, 6 de Sant Joan Despí (08970), informa als usuaris de la pàgina web de la seva política de protecció de dades de caràcter personal.

La utilització del lloc web www.elcelleretdelamarta.com o de qualsevol dels serveis que s’hi incorporen pressuposa la plena acceptació de les condicions que es manifesten en la política de privacitat que s’exposa. 

1. Recollida de dades i consentiment per a tractar-les

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016), s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades per mitjà de les nostres adreces de correu electrònic o bé dels formularis oferts a les fires comercials, s’inclouran als nostres fitxers de dades personals, el responsable i titular de les quals és Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA. Així mateix, quan una persona emplena qualsevol dels formularis amb les dades personals que se sol·liciten i n’accepta l’enviament, ens envia un missatge electrònic amb dades personals o bé inclou el forumlari emplenat a una bústia titularitat de  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTAautoritza i consenteix expressament a EL CELLERET DE LA MARTA ( Fòrum 1406 SL) a tractar i incorporar als nostres fitxers les dades personals facilitades i totes les dades que es generin en relació amb la seva participació o ús dels diferents productes o serveis que s’ofereixen en aquesta empresa, si bé amb caràcter revocable, i sense efectes retroactius, i accepta les condicions del tractament expressades a continuació. 

Així mateix, informem que totes les dades seran tractades amb la màxima confidencialitat i d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals i que els nostres fitxers estan inscrits legalment en el Registre General de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.

Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a què l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a l’Estat espanyol, a la qual queden sotmeses les persones, tant nacionals com estrangeres, que utilitzin aquest web.

2. Finalitats del tractament

Les dades que sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat que es recullen, mai no seran utilitzades amb una finalitat diferent per a la qual han estat cedides, i en cap cas l’usuari no està obligat a facilitar-nos-les; no obstant això, són absolutament necessàries per a poder portar a terme els serveis que li oferim.

Llevat que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari emplenar tots els camps obligatoris de cada formulari, per a la qual cosa l’usuari haurà d’emplenar els formularis amb dades vertaderes, exactes, completes i actualitzades. L’usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que ocasioni  Fòrum 1406 SL sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, o qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades o amb dades de tercers.

La nostra pàgina web obté les dades personals de l’usuari mitjançant la recepció de formularis i per mitjà del correu electrònic, amb la finalitat de poder oferir els serveis oferts per  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA.

Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, es reserva el dret de decidir la incorporació o no incorporació de les dades d’aquestes persones als seus fitxers.

3. Drets d'accés. rectificació i cancel·lació de les dades personals de l'usuari

L’usuari té dret a accedir a la informació que el concerneix recopilada en els fitxers de Fòrum 1406 SL, rectificar-la si és errònia, cancel·lar-la o oposar-se al seu tractament, en els termes establerts per la llei, adreçant-se a  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, a info@elcelleretdelamarta.com.

És important que, perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació; en cas contrari, no responem de la veracitat de les dades.

Considerem que, si no cancel·la les seves dades personals expressament dels nostres fitxers, continua interessat a estar-hi incorporat mentre sigui adequat per a la finalitat amb què es van obtenir i mentre  Fòrum 1406 SL ho consideri oportú.                    

4. Seguretat

 Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, en resposta a la confiança dipositada per part de l’usuari i tenint en compte la importància en matèria de protecció i confidencialitat que requereixen les dades personals d’aquest, informa que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar-ne la seguretat tal com exigeix la normativa vigent que regula el reglament de mitjans de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

5. Cessió de dades

L’informem que les seves dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament en l’àmbit intern i per a les finalitats indicades, de manera que no les cedim ni comuniquem a cap tercer, llevat que l’usuari ens autoritzi expressament i ens els casos previstos legalment.

6. Comunicacions comercials per correu electrònic 

En compliment de l'article 21 de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic que prèviament no hagin estat autoritzades expressament pels destinataris, l'informem que l'acceptació d'aquesta política de privacitat implica la seva autorització expressa per a fer-li enviaments informatius, comercials, publicitaris i promocionals per aquest mitjà a l'adreça facilitada. No obstant això, si no vol rebre les nostres comunicacions comercials per mitjà del correu electrònic, ho pot sol·licitar enviant-nos un correu electrònic a info@elcelleretdelamarta.com.                                       

7. Modificació d'aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat ha estat establerta amb data 25/05/2018.  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, es reserva el dret en el futur de modificar la seva política de privacitat d'acord amb el seu criteri o a causa d'un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial. Si Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, hi introdueix alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta mateixa pàgina web, a través de la qual l'usuari podrà tenir-ne coneixement. Sigui com sigui, la relació amb l'usuari es regirà per les normes previstes en el moment precís en què s'accedeix al lloc web i, en conseqüència, és obligatori llegir-les cada vegada que ens faciliti les seves dades per mitjà del nostre web.