Condicions d'ús

1. Aquestes condicions de contractació s’apliquen a totes les compres realitzades a través de la pàgina web www.elcelleretdelamarta.com, titularitat de  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, amb domicili social al c. Jose Agustin Goytisolo, de Sant Joan Despí, (08970), NIF B64827181, telèfon 695356614 i adreça electrònica info@elcelleretdelamarta.com.

2. Per a qualsevol consulta podeu adreçar-vos a l’adreça electrònica info@elcelleretdelamarta.com o al telèfon 695356614 en horari comercial.

3. Aquestes condicions generals de contractació tenen per objecte descriure i informar l’usuari de les condicions que s’apliquen a les compres fetes a través del portal www.elcelleretdelamarta.com dels productes que en cada moment s’ofereixen. Aquestes condicions es complementen amb la informació que es fa constar a l’avís legal i a la política de privacitat, i amb la que consti per a cada producte en particular.

4. La validació de la compra suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals i constitueix una prova del coneixement i conformitat per part del client. Aquestes condicions podran ser modificades en qualsevol moment per  Fòrum 1406 SL si s'escau. Les condicions particulars que en cada cas es puguin establir, però es procedirà immediatament a publicar-les de manera que puguin ser conegudes sense avís explícit.

5. Els usuaris es comprometen al compliment d’aquestes condicions generals i les que constin en el seu cas en l’avís legal  i la política de privacitat d’aquesta pàgina web, aplicant la bona fe a la contractació.

Preus

6. Els preus que s’indiquen són amb l’IVA inclòs i no hi ha despeses d’enviament per a comandes de 6 ampolles o més a Catalunya o de l'estat espanyol. Si l’enviament s’hagués de realitzar en un territori diferent, Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, es posarà en contacte amb l’usuari, ja sigui a través del correu electrònic o del telèfon, per comunicar-li, si s’escau, les despeses extres d’enviament que pugin sorgir.

Confirmació de compra

7. Una vegada feta la compra i en el termini més breu possible,  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA,  remetrà a l’usuari per e-mail un comprovant de la compra.

Enviament

8. L’enviament de la compra es farà efectiu, de mitjana, en un termini de 4 dies hàbils a comptar des del moment en què l’usuari rep el correu electrònic de confirmació de compra a Catalunya i de 5 dies hàbils a la resta de territoris, sempre i quan el pagament de la comanda s’hagi produït de manera efectiva.

9. L’usuari es compromet a proporcionar informació veraç a  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA ii a mantenir-la actualitzada i també a possibilitar el lliurament de la comanda. A aquests efectes proporcionarà dades d’una adreça certa i amb disponibilitat de recepció de la tramesa en horari comercial o bé en l’horari prèviament pactat amb  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA.

10. En cas que la comanda no es pogués lliurar per manca de disponibilitat per part de l’usuari,  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, no es responsabilitza de possibles retards en el lliurament de la comanda.

11. En cas que l’usuari no rebi la seva comanda en el termini establert, haurà adreçar-se a  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, a través del correu info@elcelleretdelamarta.com.

12. L’adquisició dels productes oferts a través de www.elcelleretdelamarta.com està subjecta a la disponibilitat d’existències.

Menors

13. Les persones menors de 18 anys no podran fer ús dels serveis ofertats pel CELLERET DE LA MARTA.

14. Tenint en compte que Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, no pot comprovar la veracitat de les dades que proporcioni l’usuari, es reserva el dret d’atendre les comandes prèvia comprovació de les dades, quan així ho decideixi discrecionalment, sense que això suposi cap acceptació de veracitat d’aquelles dades que no comprovi.

Pagament

15. El pagament de les compres a www.elcelleretdelamarta.com es realitzarà, en general, a través de la plataforma Paypal, que permet pagar mitjançant targeta de crèdit Visa o MasterCard o mitjançant un compte Paypal. El cobrament es farà en el moment de la compra.

16. El pagament de les compres també pot ser contra reembors si així s'ha pactat, via correu electrònic o via telefònica, amb EL CELLERET DE LA MARTA. En aquest cas, el pagament es farà en el moment que es lliuri la comanda al client.

17. El pagament amb targeta de crèdit es fa a través del servidor de l’entitat bancària, que garanteix la seguretat del client gràcies al protocol basat en l’estàndard SSL, que fa que les dades viatgin encriptades per la xarxa i ningú no pugui interceptar-les ni utilitzar-les de manera fraudulenta. Les dades de la targeta de crèdit es transmeten protegides directament al banc i aquesta informació mai no arriba a cap altre destinatari.

18. En cas de denegació del pagament, la comanda es cancel·larà i se n’informarà l’usuari via 'online'. En cas de pagaments amb targetes emeses en un altre país diferent d’Espanya, el banc emissor haurà d’estar acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES).

Devolucions

19. L’usuari pot retornar la seva comanda en el termini de 3 dies hàbils des de la recepció de la comanda. En aquest cas contactarà amb EL CELLERET DE LA MARTA per correu electrònic a través de l'adreça info@elcelleretdelamarta.com informant de la devolució i de les causes d’aquesta.

20. Es pot exercir el dret de desistiment si es produeix alguna de les següents situacions:

a) Si el producte adquirit no satisfà l’usuari. En aquest cas, Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, recollirà la mercaderia en el lloc indicat per l’usuari i li farà efectiva la devolució de l’import de la compra excepte 10€, que seran cobrats en concepte de despeses de tramesa i devolució de la comanda.

b) Si el producte adquirit és defectuós. En aquest cas, caldran proves fefaents del mal estat del producte.  Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, recollirà el producte defectuós i enviarà de nou el producte a l’usuari sense cap cost afegit.

c) Si el producte lliurat és erroni, Fòrum 1406 SL, sota el nom comercial de EL CELLERET DE LA MARTA, lliurarà el producte correcte en un termini mitjà de 4 dies hàbils a comptar des de l’avís de l’errada per part de l’usuari.

Reembors dels imports pagats

21. En cas que s’hagi de fer un reembors dels imports pagats, EL CELLERET DE LA MARTA ho farà via transferència bancària o bé a través de la plataforma Paypal al número de compte que indiqui l’usuari. El reembors es farà un cop comprovat i validat l’estat del producte retornat i un cop comprovat que el pagament ha estat efectiu sense possibilitats de retrocessió.

Ús de les dades

22. Les dades facilitades pels usuaris s’inclouran en un fitxer de dades de caràcter personal i s’utilitzaran únicament per poder tramitar la comanda i per enviar ofertes puntuals d'interès per a l'usuari. En qualsevol moment l’usuari podrà exercir els drets d’accés, d’oposició, de rectificació i cancel·lació previstos a la llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre, enviant un correu electrònic a l’adreça info@elcelleretdelamarta.com.

Legislació aplicable

23. Legislació i jurisdicció aplicables. Les operacions fetes a través de www.elcelleretdelamarta.cat se subjecten a la legislació d’aplicació a Catalunya. En cas de conflicte en la interpretació o aplicació d’aquestes condicions la via jurisdiccional és als jutjats i tribunals que estableixi la normativa aplicable en matèria de consumidors finals. En cas de venda fora d’Espanya o no feta pel consumidor final, les parts se sotmeten expressament a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.